Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest niedziela, 21 kwietnia, 2024r. , Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Ogólne zasady postępowania związanego z przyjmowaniem i załatwianiem spraw regulują przepisy prawne, m.in. Kodeks Postępowania Administracyjnego, instrukcja kancelaryjna obowiązująca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurominie, Regulamin Organizacyjny i inne przepisy szczególne dotyczące realizowanych zadań.

Przyjmowanie załatwianie spraw w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurominie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka (7:30-15:30)
Korespondencja wpływająca do Ośrodka jest rejestrowana w dzienniku korespondencyjnym. Po zarejestrowaniu korespondencja przekazywana jest Kierownikowi Ośrodka, który ją dekretuje do odpowiednich pracowników. Merytoryczne rozpatrywanie spraw należy do pracownika Ośrodka, właściwego ze względu na przedmiot sprawy.

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Jednakże w każdym przypadku sprawy załatwiane są w terminach określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Załatwiane w przyspieszonym trybie są sprawy określone w sposób uzasadniony jako pilne lub do załatwienia w krótkim, wskazanym terminie.

    Menu główne

  • Strona główna

O MGOPS

  • Statut i struktura