Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest niedziela, 14 lipca, 2024r. , Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Formy udostępniania informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 • ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej
 • udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
 • wyłożenie lub wywieszenie w powszechnie dostępnym miejscu

Zgodnie z ustawą informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawca jest powiadamiany w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można złożyć:

 • za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie ul. Olszewska 9/11, 09-300 Żuromin;
 • osobiście w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie ul. Olszewska 9/11, 09-300 Żuromin, pokój nr 2;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mgopszuromin.pl
 • przesłać na numer faxu: (23) 657-22-39.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, przepisach o przymusowej restrukturyzacji,
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Odmowa udostępniania informacji publicznej

Odmowa udostępniania informacji publicznej następuje w formie decyzji administracyjnej.
Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni

Koszty związane z udostępnianiem informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jednak jeżeli podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

  Menu główne

 • Strona główna

O MGOPS

 • Statut i struktura