Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest piątek, 9 czerwca, 2023r. , Imieniny: Pelagii, Dominika, Efrema

POMOC SPOŁECZNA

 •  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)
 •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych    kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021, poz. 1296)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 893)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z 2010 Nr 218, poz. 1439)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. z 2012 r. poz. 954.)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej (Dz. U. z 2005 Nr 211, poz. 1762)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 2012 r.  poz. 486)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1081)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. Nr 74, poz. 658)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2022r, poz. 240)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1285 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr 52/VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy i Miasta Żuromin na lata 2019-2025. http://www.zuromin.ibip.net.pl
 • UCHWAŁA NR 44/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania (Dz. U. W. M z dnia 11 maja 2015r.poz.4374)
 • Uchwała nr 379/LV/23 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania.(DZ. URZ. WOJ. 2023.2695)
 • UCHWAŁA NR 130/XV/20 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 24 lutego 2020 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj., poz.2648) https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/2648/akt.pdf
 • Uchwała NR 216/XXXI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Uchwała Nr 216.XXXI.17 z 12-04-2017 r. – utraciła moc
 • Uchwała nr 213/XXIX/21 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2021/1541/akt.pdf
 • Uchwała Nr 103/XII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 216/XXXI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (Dz. Urz. 2019, poz. 15145)

POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

 • Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (M Pz 2018 r., poz. 1007)
 • Uchwała Nr 15/III/118 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.”(Dz. Urz. Woj. poz. 12291)
 • Uchwała nr 380/LV/23 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 (DZ. URZ. WOJ. 2023.2696)
 • Uchwała nr 382/LV/23 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  (
  DZ. URZ. WOJ. 2023.2698)
 • Uchwała nr 381/LV/23 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  (
  DZ. URZ. WOJ. 2023.2697)
 • Uchwała Nr 36/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/III/18Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole iw domu” na lata 2019-2023″ „(Dz. Urz. Woj. poz. 5186)

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz 1249)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury” Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1245)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (Dz.U.2011 Nr 81 poz. 448)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.
  (Dz.U. 2011 Nr 50poz. 259
  )
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Dz.U. 2021 poz.1107)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz.U.2010 Nr 201 poz. 1334)
 • Uchwała Nr 342/XLVII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10listopada 2010 r w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy i Miasta Żurominhttp://www.zuromin.ibip.net.pl/
 • Uchwała Nr 183 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rok 2022 (MP z 2021 r., poz. 1204)

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615)
 •  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
  (Dz.  U.2020 r., poz. 1297)
 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”
  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1329).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. z 2016 r., poz. 2234)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 Lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2017 poz. 1466)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021r, poz. 1481)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo- finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych
  (Dz.U. z 2017 r., poz.1811)
 •  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r., poz. 1810)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234)
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r. (MP z 2021r. poz. 877)

PIECZA ZASTĘPCZA

●    Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r., poz. 447)

●    Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie (M.P. 2013, poz. 851)

●    Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi (M.P. 2013, poz. 850),

●   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz.U.2019, poz. 1195),

●   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka w tym prowadzenia        metryki sprawy (Dz.U.2015poz. 1303),

●   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U.2011 nr 292 poz. 1720),

●   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz.U.2011 nr 274 poz. 1620),

●   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (Dz.U.2011 nr 272 poz. 1610),

●   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia9 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego (Dz.U.2011 nr 272 poz. 1609),

●   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. 2011 nr 272poz. 1608)

Uchwała Nr 221/XXX/21 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia 3-letniego gminnego programu wspierania rodzin w Gminie i Mieście Żuromin na lata 2021-2024. http:\\www.zuromin.ibip.net.pl

DODATKI MIESZKANIOWE

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2021 poz. 2021)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. 2013 nr. 0 poz. 589)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 353)
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r. (MP z 2021r. poz. 877)
 • Uchwała Nr 242/XXXIV/21 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
 • Uchwała Nr 202/XXIV/2004 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2004 r.  w sprawie wysokości dodatków mieszkaniowych http:\\www.zuromin.ibip.net.pl
 • Uchwała Nr 128/2002 Zarządu Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 24 maja2002r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i czynszu w lokalach socjalnych

DODATKI ENERGETYCZNE

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.– Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)
 • Obwieszczenie Ministra Energii z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. (M.P. 2021 poz. 393).
 • Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. (M.P. 2022 poz. 419)

KARTA DUŻEJ RODZINY

INNE AKTY PRAWNE

  Menu główne

 • Strona główna

O MGOPS

 • Statut i struktura