Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest poniedziałek, 20 maja, 2024r. , Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra

POMOC SPOŁECZNA

 •  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.)
 •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych    kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021, poz. 1296)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 893)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z 2010 Nr 218, poz. 1439)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. z 2012 r. poz. 954.)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej (Dz. U. z 2005 Nr 211, poz. 1762)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 2012 r.  poz. 486)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1081)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. Nr 74, poz. 658)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2022r, poz. 240 z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 735 z późn zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r.  poz. 2561 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr 52/VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy i Miasta Żuromin na lata 2019-2025. http://www.zuromin.ibip.net.pl
 • UCHWAŁA NR 472/LXV/24 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania (Dz. U. W. M z dnia 31 stycznia 2024r.)
 • Uchwała nr 379/LV/23 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania.(DZ. URZ. WOJ. 2023.2695)
 • UCHWAŁA NR 130/XV/20 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 24 lutego 2020 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj., poz.2648) https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/2648/akt.pdf
 • Uchwała nr 213/XXIX/21 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2021/1541/akt.pdf

POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

 • Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20230000881/O/M20230881.pdf  (MP z 2023 r. , poz. 881)
 • Uchwała Nr 471/LXV/24 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Żuromin w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028,
  1. URZ. WOJ. 2024.2119    https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2024/2119/akt.pdf
 • Uchwała nr 464/LXIV/23 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
  DZ. URZ. WOJ.  2024. 179      https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2024/179/akt.pdf
 • Uchwała nr 463/LXIV/23 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
  DZ. URZ. WOJ.  2024. 178       https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2024/178/

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz 1249 z późn. zm)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”(Dz. U. 2023 poz. 1870)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2023 r. w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego zapewnienia ochrony dziecku w razie zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą domową oraz podejmowaniu decyzji o zapewnieniu tej ochrony(Dz. U.z 2023r. , poz.1807)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz wymagań kwalifikacyjnych wobec osób zatrudnionych w tych ośrodkach( Dzu. U z 2023 r., poz. 1158)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej ( Dz. U. z 2023 r., poz.1161)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1827)
 • Uchwała Nr 342/XLVII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10listopada 2010 r w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy i Miasta Żuromin
 • Uchwała Nr 183 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rok 2023 (MP z 2022 r., poz. 1259)

ŚWIADCZENIA RODZINNE

PIECZA ZASTĘPCZA

 •   Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2023 r., poz. 1426 z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. 2022 r., poz.1700)
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie (M.P. 2013, poz. 851)
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi (M.P. 2013, poz. 850),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz.U.2019, poz. 1195),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka w tym metryki prowadzenia   sprawy (Dz.U.2023poz. 1828),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U.2011 nr 292 poz. 1720),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (Dz.U.2011 nr 272 poz. 1610),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia19 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego (Dz.U.2023r., poz. 2052),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. 2011 nr 272poz. 1608)

Uchwała Nr 221/XXX/21 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia 3-letniego gminnego programu wspierania rodzin w Gminie i Mieście Żuromin na lata 2021-2024. http:\\www.zuromin.ibip.net.pl

DODATKI MIESZKANIOWE

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2023 poz. 1335)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. 2013r., poz. 589)
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r. (MP z 2023r. poz. 1030)
 • Uchwała Nr 242/XXXIV/21 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
 • Uchwała Nr 202/XXIV/2004 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2004 r.  w sprawie wysokości dodatków mieszkaniowych http:\\www.zuromin.ibip.net.pl
 • Uchwała Nr 128/2002 Zarządu Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 24 maja2002r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i czynszu w lokalach socjalnych
 • Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych i socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Żuromin.

DODATKI ENERGETYCZNE

KARTA DUŻEJ RODZINY

INNE AKTY PRAWNE

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn.  zm.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. z 2023 r.  poz. 1550 z późn zm.)
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r.  poz. 479 z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2023 r. poz. 571)
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2023 r., poz. 1993)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2023 r. poz. 165 z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2022 r. poz. 2123)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.  – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz 1359 z późn. zm )
 • Ustawa z dnia 17 grudnia1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1251 z późn. zm)

  Menu główne

 • Strona główna

O MGOPS

 • Statut i struktura