Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest poniedziałek, 20 maja, 2024r. , Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Żurominie, ul. Olszewska 9/11, 09-300 Żuromin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie

Data publikacji strony internetowej: 15.12.2008 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.10.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny dnia: 2020.03.27 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem dostępności – Renata Żelaźnicka: adres poczty elektronicznej sekretariat@mgopszuromin.pl, tel.23 657-22-39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie znajduje się od frontu ulicy Olszewskiej i jest oznaczony tablicą informacyjną z nazwą obiektu.
Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony głównej ulicy Olszewskiej. Wejście bez progu jest ogólnodostępne w godzinach pracy Ośrodka. Do wejścia budynku prowadzą schody z 3 stopniami oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się. Wokół budynku znajduje się parking samochodowy ogólnodostępny. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Pomieszczenia znajdują się na parterze, wejście do pomieszczeń bez progów. Na korytarzu znajdują się krzesła dla klientów. Korytarz umożliwia przestrzeń manewru dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się 2 toalety dla klientów w tym jedna, znajdująca się obok drzwi wejściowych, do której jest możliwe wejście dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku.

Utrudnienia:

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Tłumacz migowy dostępny według zapotrzebowania osoby zainteresowanej zgłoszonego przynajmniej na 3 dni przed terminem realizacji sprawy administracyjnej (wyjątkiem są sytuacje nagłe).

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

    Menu główne

  • Strona główna

O MGOPS

  • Statut i struktura