Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest niedziela, 19 maja, 2024r. , Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

PODSTAWOWYMIŚWIADCZENIAMI Z POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANYMI PRZEZ OŚRODEK POMOCYSPOŁECZNEJ SĄ:

1. Świadczenie pieniężne:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy,
 • inne tj.: zasiłek celowy specjalny, zasiłek celowy na żywność – Pomoc Państwa z zakresie dożywiania.

2. Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz społeczne,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek, w tym dożywianie w szkołach,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • mieszkanie chronione.
 • Pobyt i usługi w Domu Pomocy Społecznej

ZASIŁKI- KOMU PRZYSŁUGUJĄ?

Warunki, które muszą spełniać osoby ubiegające się o zasiłki:

1. Pierwszy podstawowy dla wszystkich zasiłków – trudna sytuacja życiowa.

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności z: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, problemami w rodzinach wielodzietnych, klęską żywiołową lub ekologiczną.

2. Drugi warunek –trudna sytuacja finansowa.

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej.

Należy pamiętać o tym, że oba wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Zasiłek stały:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza:

 • całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji),

albo

 • zaliczenie do I lub II grupy inwalidów, lub
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (odpowiednie orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Niezdolność do pracy z tytułu wieku – osiągnięcie wieku emerytalnego określonego w art.24 ust.1 a i 1 b oraz w art.27 ust.2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych -ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1544)

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł
 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Przykład wyliczenia zasiłku stałego dla osoby samotnej:

Kryterium dochodoweMiesięczny dochód rodziny
1.osoba samotna776 złzasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł
Razem:776 zł215,84 zł
Kwota wyliczonego zasiłku stałego wynosi 560,16 zł (tj. 776 zł – 215,84 zł)

Zasiłek okresowy: przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień doświadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tymże miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Wprowadzono też dodatkową zasadę ustalającą minimalną kwotę zasiłku jako określony procent różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem osoby w rodzinie. Procent ten wynosi:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem rodziny.
Kryterium dochodoweMiesięczny dochód rodziny
pierwsza osobapracujący mąż ½ etatu600 zł765 zł
druga osobabezrobotna żona bez prawa do zasiłku600 zł0 zł
trzecia osobadziecko4-letnie zasiłek rodzinny600 zł95 zł
Razem:1 800 zł860 zł
Różnica wynosi 1800 zł– 860 zł = 940 zł.Przyznany zasiłek okresowy nie może być niższy niż 50% wyliczonej różnicy – tj. 940 zł x50% = 470,00 zł

Zasiłek celowy: przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, np.:

 • zasiłek ten może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu,
 • zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym dochodu oraz możliwości dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy specjalny: może być przyznany w szczególnie uzasadnionych okolicznościach przy przekroczonym kryterium dochodowym, w szczególności na pokrycie części lub całości leczenia.

Zasiłek celowy na żywność lub  posiłek „Posiłek w szkole i w domu”, udzielony może być:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 150% z kwoty 776 zł,
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 150% z kwoty 600 zł

Korzystanie pomocy w formie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej.

Kryterium dochodowe do tej formy pomocy nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – tj. kwoty 900 zł.

Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem ZUS przewidzianym w dziale V ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń jedn. Społecznych

Zgodnie z art. 77 wymienionej ustawy zasiłek przysługuje w razie śmierci:

 1. ubezpieczonego;
 2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę;
 3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;
 4. członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2.

2. Członkami rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są osoby wymienione w art.67, z tym, że od wnuków i rodzeństwa nie wymaga się spełnienia warunku przyjęcia na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności.

3. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

4. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Przysługuje także osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

Od 1 marca 2011 roku wysokość zasiłku wynosi 4 000 zł.
Osoba ubiegająca się o wypłatę zasiłku pogrzebowego, powinna zgłosić się do właściwej jednostki ZUS.

Prawo do zasiłku wygasa, jeśli osoba zainteresowana nie zgłosi wniosku o jego przyznanie w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje lub w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu w przypadku późniejszego odnalezienia zwłok.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się sprawieniem pogrzebu jedynie w przypadku, gdy nikt nie zobowiąże się do pochowania zmarłego.

Tylko w wyjątkowych sytuacjach jest możliwość uzyskania pomocy w formie zasiłku celowego, na koszty sprawienia pogrzebu, na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

  Menu główne

 • Strona główna

O MGOPS

 • Statut i struktura