Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest niedziela, 14 lipca, 2024r. , Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi te mogą być świadczone również osobom, które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Świadczone są w miejscu zamieszkania osoby i obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Osoba wymagająca pomocy w formie usług opiekuńczych składa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek oraz przedstawia dokumenty stwierdzające dochód a osoba zamieszkująca z rodziną również dochody wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Osoby z orzeczoną I grupą inwalidzką, orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji, przedstawiają orzeczenie właściwej komisji, inne osoby przedstawiają zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych i w jakim zakresie. W decyzji o przyznaniu świadczeń w formie usług opiekuńczych określa się ich zakres, okres, wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca albo przyznaje się te świadczenia nieodpłatnie.

Do zakresu usług może wchodzić:

 • zakupy niezbędnych artykułów spożywczych, higienicznych i przemysłowych,
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej dla klientów chodzących,
 • zgłaszanie wizyt lekarskich i badań laboratoryjnych,
 • realizacja recept,
 • przygotowywanie posiłków lub pomoc w ich przygotowaniu i spożywaniu przez podopiecznych,
 • utrzymanie w bieżącej czystości urządzeń sanitarnych oraz mieszkania (pokoju klienta),
 • przynoszenie węgla, wody, palenie w piecu, kuchni,
 • zgłaszanie napraw urządzeń domowych,
 • towarzyszenie klientom w trakcie spacerów lub w drodze do urzędów, instytucji i placówek usługowych, stosownie do potrzeb podopiecznych,
 • opłaty świadczeń i załatwianie spraw urzędowych, pobieranie odpłatności za usługi.

Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na osobę i na osobę w rodzinie nie przekracza kwot kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej (tj. 776zł i 600 zł). Osoby, których dochód przekracza kwotę określoną w wyżej cytowanej ustawie ponoszą wydatki za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

  Menu główne

 • Strona główna

O MGOPS

 • Statut i struktura