Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest środa, 19 czerwca, 2024r. , Imieniny: Gerwazego, Protazego

Ośrodki wsparcia

Najbliższy Zespół Ośrodków Wsparcia znajduje się w Mławie, przy ulicy Słowackiego 18.

ZESPÓŁO ŚRODKÓW WSPARCIA, jest jednostką budżetową powiatu mławskiego. Zespół jako jednostka wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, jak również zadania wynikające z innych ustaw i aktów wykonawczych w zakresie, w jakim dotyczą one zadań powiatu w dziedzinie pomocy społecznej

W skład Zespołu Ośrodków Wsparcia wchodzą

1. SPECJALISTYCZNY OŚRODEKWSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE,

który jest jednostką, w której ofiary przemocy mogą uzyskać ochronę przed osobą stosującą przemoc. Udzielana jest przede wszystkim natychmiastowa pomoc specjalistyczna tj. pomoc psychologiczna, medyczna, wsparcie emocjonalne.

2. OŚRODEKINTERWENCJI KRYZYSOWEJ, którego zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie kompleksowej pomocy psychologicznej i prawnej dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu psychicznego, a także prowadzenie działań profilaktycznych poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi oraz w zakresie rozwijania umiejętności potrzebnych do kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych.

3. MIESZKANIE CHRONIONE, którego zadaniem jest
zapewnienie, wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze i kontynuującym naukę, pobyt w mieszkaniu chronionym.

4. DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNO-GOSPODARCZY

KONTAKT

TELEFON, FAX.: 023 654 52 29

TELEFON ZAUFANIA: 023 654 33 66

E – MAIL: zowmlawa@zowmlawa.home.pl

zowmlawa.sekretariat@interia.pl

Z pomocy udzielanej w ZOW osoby korzystają bezpłatnie.

Więcej informacji na stronie www.zowmlawa.home.pl

    Menu główne

  • Strona główna

O MGOPS

  • Statut i struktura