Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest niedziela, 21 kwietnia, 2024r. , Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

KONTROLE

2022 R.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej -Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych , wsparcia oraz pomocy asystenta rodzinnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Płock- Przeprowadzenie kontroli płatnika składek

2017 r.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurominie w2017 r zostały przeprowadzone kontrole i audyty przez:

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie- Stan zatrudnienia i kwalifikacje kadry zatrudnionej w ośrodku pomocy społecznej, prawidłowość przyznawania zasiłków stałych oraz kierowania do domów pomocy społecznej i ustalania odpłatności za pobyt w dps, z uwzględnieniem działań podejmowanych w celu ustalenia możliwości partycypacji w kosztach pomocy osób zobowiązanych do jej udzielania.
 • Urząd Gminy i Miasta Żuromin- Audyt wewnętrzny – Realizacja zadań własnych Gminy przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

2015 r.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurominie w2015 r została przeprowadzona kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakres kontroli

 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

2014 r.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurominie w2014 r zostały przeprowadzone kontrole:

 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych –Weryfikacja zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie – Projekt: Najtrudniejszy Pierwszy Krok” nr POKL.07.01.01-14-093/08;
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie -Sprawdzenie sposobu organizacji i realizacji przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku oświadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1456) w przedmiocie ustalania uprawnień do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
 • Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Żurominie – Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawanie możliwości warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

  Menu główne

 • Strona główna

O MGOPS

 • Statut i struktura