Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest niedziela, 19 maja, 2024r. , Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Zm. 13.08.2008 r. – Uchwała Nr 146/XXII/08

Zm. 21.04.2009 r. – Uchwała Nr 210/XXX/09

Zm. 09.02.2012 r. – Uchwała Nr 126/XVI/12

Zm. 13.12.2013 r. – Uchwała Nr 287/XXXVI/13

Zm. 30.11.2021 r. – Uchwała Nr 275/XXXIX/21

Zm. 27.01.2022 r. – Uchwała Nr 298/XLI/22

Uchwała Nr 56/IX/15Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 maja 2015 r.

Uchwała Nr 187/XXVII/17Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 Stycznia 2017 r.

Uchwała Nr 281/XXXIX/17Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 Listopada 2017 r.

Uchwała Nr 131/XV/20Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 Lutego 2020 r.

Uchwała Nr 183/XXI/20Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 Sierpnia 2020 r.

UCHWAŁA NR 382/XL/2006
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
z dnia 12 czerwca 2006 r.

(tekst jednolity)

w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 w związku z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Żurominie, uchwala co następuje:

S T A T U T

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Żurominie

§ 1

 1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną Gminy.
 2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Żuromin ul. Olszewska 9/11
 3. Ośrodek obejmuje zasięgiem działania obszar miasta i gminy Żuromin.

§ 2

Ośrodek działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm).
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).
 3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
 4. Statutu Gminy i Miasta Żuromin.
 5. Niniejszego statutu.
 6. Innych obowiązujących przepisów prawnych.

§ 3

 1. Ośrodek realizuje zadania – w zakresie pomocy społecznej – własne gminy, zgodnie z ustaleniami Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin oraz zadania zlecone gminie zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wojewodę Mazowieckiego.
 2. Zakres działania Ośrodka obejmuje zadania umożliwiające osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

§ 4

Do zadań Ośrodka należy:

 1. Wypłata i realizacja świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,

4) przyznawanie pomocy rzeczowej,

5) udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innych osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

7) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych – w tym specjalistycznych- w miejscu zamieszkania,

8) dożywianie osób i rodzin,

9) kierowanie do domu pomocy społecznej i pokrywanie kosztów za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

10) udzielenie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

11) sprawienie pogrzebu,

12) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

13) praca socjalna,

14) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych.

       2. Wypłata i realizacja świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

       3. Załatwianie spraw i wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn.zm.).

       4. Wypłata i realizacja dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)

       5. Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249.)

       6. Praca z rodziną zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz.821)

       7. Wypłata i realizacja dodatku energetycznego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)

       8. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) 

       9. Wypłata i realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)

     10. Przyznawanie pomocy pieniężnej kombatantom i innym osobom uprawnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz.U. z 2021 r. poz. 1858).

      11. Wypłata i realizacja zasiłków dla opiekunów zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U.z 2020 r. poz. 1297).

      12. Wypłata i realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2021 r. poz 877z późn. zm.).

     13. Wypłata i realizacja dodatków osłonowych zgodnie z ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1)

§ 5

 1. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
 2. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach finansowych Ośrodka i zakresie jego działania.

§ 6

 1. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik Ośrodka.
 2. Kierownik Ośrodka pełni funkcję pracodawcy wobec pracowników Ośrodka oraz wydaje wewnętrzne regulaminy i zarządzenia dotyczące funkcjonowania i wykonywania zadań przez Ośrodek.
 3. Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
 4. Kierownik Ośrodka prowadzi postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych i wydaje w tych sprawach decyzje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
 5. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3 i 4 może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
 6. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwo o roszczenia alimentacyjne.
 7. Kierownik Ośrodka prowadzi postępowanie i wydaje decyzje w sprawie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
 8. Kierownik Ośrodka prowadzi postępowanie w sprawach z zakresu wspierania rodziny i wydaje w tych sprawach decyzje na podstawie upoważnienia udzielanego przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
 9. Podczas nieobecności Kierownika zastępstwo pełni osoba przez niego wskazana
  – w zakresie ustalonym w upoważnieniu.   Upoważnienie nie obejmuje spraw w zakresie   wydawania decyzji administracyjnych 
 10. Kierownik Ośrodka prowadzi postępowanie w sprawie dodatków mieszkaniowych i wydaje w tych sprawach decyzje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
 11. Kierownik Ośrodka prowadzi postępowanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin
 12. Kierownik Ośrodka prowadzi postępowanie w sprawie Karty Dużej Rodziny i wydaje w tych Sprawach decyzje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
 13. Kierownik Ośrodka prowadzi postępowanie w sprawie wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin „Za Życiem” i wydaje w tych sprawach decyzje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.          
 14. Kierownik Ośrodka prowadzi postępowanie w sprawie zasiłków dla opiekunów i wydaje w tych sprawach decyzje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
 15. Kierownik Ośrodka realizuje zadania, wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019 r. poz 670 z późn. zm.) na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.

§ 7

 1. Kierownik Ośrodka realizuje zadania statutowe przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
 2. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy o pracownikach samorządowych oraz przepisy ustawy o pomocy społecznej.

§ 8

 1. Do zadań pracowników Ośrodka należy w szczególności:

1) wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej, dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
2) udzielenie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej
3) organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,
4) zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.

        2. Pracownicy Ośrodka:

1) kierują się zasadą dobra osób i rodzin, którym udzielają pomocy,

2) mają obowiązek przeciwdziałania praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,

3) mają obowiązek udzielać osobom i rodzinom pełnej informacji o przysługujących im prawach i dostępnych formach pomocy,

4) są zobowiązani zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,

5) są zobowiązani do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

               3. Szczegółowy przydział zadań, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności określa indywidualny zakres czynności pracownika ustalony przez Kierownika Ośrodka.

§ 9

Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Żurominie coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 10

 1. Ośrodek samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy.
 2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem gminy przeprowadza Skarbnik Gminy.
 3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:

1) przepisy prawa dotyczące jednostek budżetowych,

2) rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami prawa oraz sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

       4. Działalność Ośrodka jest finansowana:

1) w zakresie zadań własnych:

a) ze środków budżetu gminy,

b) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych,
2) w zakresie zadań zleconych – ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację.

      5. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.

§ 11

 1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się postanowienia ustawy o samorządzie gminnym.
 2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 12

Strukturę organizacyjną Ośrodka określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 13

Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy ustalony przez Kierownika Ośrodka.

§ 14

 1. W Ośrodku wykonuje się czynności kancelaryjne na podstawie instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej przez Kierownika Ośrodka.
 2. Ośrodek posiada pieczęć podłużną o treści:

§ 15

Zmiana treści niniejszego statutu może nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin oraz Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie.

§ 17

Tracą moc uchwały Nr 174/XIX/2004 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie (Dz. Urz. Nr 171, poz. 4441), Nr267/XXXI/05 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie (Dz. Urz. Nr 212 poz. 6942).

§ 18

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

STRUKTURA OŚRODKA

  Menu główne

 • Strona główna

O MGOPS

 • Statut i struktura