Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest środa, 19 czerwca, 2024r. , Imieniny: Gerwazego, Protazego

Dodane przez MGOPS

dnia 9/16/2022

dodatek-weglowy

W dniu 15.09.2022 r. Sejm przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wraz ze zmianami w ustawie o dodatku węglowym.

W związku z powyższym Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż dotychczas złożone wnioski dotyczące wypłaty dodatku węglowego będą rozpatrywane na nowych zasadach na podstawie art.52 w/w ustawy, który stanowi, iż „ do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 50 stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”.

Zgodnie z art.50 ust. 3a i 3b ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych  zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania. Ponadto wydłużony został termin rozpatrywania wniosków z 30 dni do 60 dni.

Po podpisaniu przez Prezydenta ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wnioskodawcy, którzy złożyli dotychczas wnioski o dodatek węglowy nie otrzymają dodatku na inne źródła ciepła (tj. pellet drzewny, drewno kawałkowe, gaz LPG, kocioł olejowy) zgodnie z art. 24 §5 w/w ustawy.

W związku z tym prosimy nie składać wniosków na wymienione wyżej źródła, jeśli został złożony wniosek o dodatek węglowy.

Wniosek o dodatek na inne źródła ciepła niż węgiel będzie dostępny na stronie tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska po opublikowaniu Rozporządzenia określającego wzór wniosku.

Wypłaty dodatku węglowego będą realizowane sukcesywnie w kolejności poprawnie składanych wniosków, jednak dopiero po otrzymaniu środków finansowych od Wojewody. 

Kierownik M-GOPS
Andrzej Wiśniewski

    Menu główne

  • Strona główna

O MGOPS

  • Statut i struktura