Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest niedziela, 21 kwietnia, 2024r. , Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Dodane przez MGOPS

dnia 1/20/2023

gaz_kalkulator_00001_istock,nICD62SaolTLo7bXW5mZ.jpg

Dodatek gazowyprzysługuje gospodarstwom domowym, które używają gazu do celów grzewczych dostarczane za pomocą sieci gazowej,. Zwrot podatku VAT nie otrzymają osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Dodatek gazowy przysługiwać będzie gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwo gazowe, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (dalej – CEEB), a którego przeciętne miesięczne dochody w przypadku gospodarstwa jednoosobowego nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.  

 • Wpis źródła ciepła do CEEB

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi zostać potwierdzone wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, jako główne źródło ogrzewania do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego po raz pierwszy do CEEB.

Kryterium dochodowe

 • Refundacja podatku VAT, przysługuję
 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł/ netto
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł/ netto  na osobę;
 • Dochodem branym pod uwagę w Refundacji podatku VAT  są:

a)  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;

b)  dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • Przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia, w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 • Ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia, w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
 • Refundacja Podatku VAT – ile wyniesie

Refundacja podatku VAT będzie wynosiła równowartość VAT-U wynikającego
z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 01 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 • Refundacja podatku VAT wymaga złożenia stosownego wniosku wraz z załącznikami:
 • faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmująca okres dotyczący wniosku
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę
 • Termin na złożenie wniosku o zwrot VAT:

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Termin składania wniosków nie później niż  do 29 lutego 2024 r.

 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie  przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację VAT. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, organ odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

Informację przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  Menu główne

 • Strona główna

O MGOPS

 • Statut i struktura