Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest niedziela, 21 kwietnia, 2024r. , Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Dodane przez MGOPS

dnia 11/8/2022

dodatek-weglowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie, informuje, iż ostatnia nowelizacja dotycząca zmian w dodatku węglowym nie zniosła zapisu art. 2 ust. 3a i 3b ustawy o dodatku węglowym, który mówi o tym, iż w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Nadal przepis ten obowiązuje.

Ostatnie zmiany w ustawie o dodatku węglowym wprowadziły jedynie możliwość uzyskania tego dodatku, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe pod warunkiem, że osoby, które chcą uzyskać w/w świadczenie podjęły działania zmierzające w szczególności do ustalenia odrębnych adresów miejsca zamieszkania lub formalnego wyodrębnienia nowego lokalu.

Zapis w art. 26 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych odnosi się tylko do sytuacji, gdy ze względów proceduralnych osoby, które podjęły działania nadania nowego adresu lub wyodrębnienia nowego lokalu, ale nie mogą zakończyć czynności do 30 listopada 2022r.


art. 2 ust.3c:

„3c. W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się ust. 3a i 3b do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.”

W związku z tym konieczne jest potwierdzenie tych czynności odpowiednimi dokumentami, świadczącymi np: o tym, że takie działania zostały podjęte np. dokument w sprawie nadania adresu lub informacja, że nie jest możliwe nadanie adresu do 30 listopada br. i ewentualnie, jaki jest termin załatwienia sprawy.

Samo oświadczenie stron jest niewystarczające.

Nieuzasadnionym jest występowanie o dodatek węglowy, jeśli strona nie podejmie działań w celu ustalenia adresu (np. 10A i 10B), a w przypadku braku nowego adresu ustalenie odrębnego lokalu (np. lok. 1 i lok.2). do dnia 30 listopada nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach nie ma możliwości nadania nowego adresu np. 30A i 30B lub wyodrębnienia samodzielności lokalu np. lokal 1 i lokal 2.

 Wówczas należy przedstawić dokument w sprawie nadania adresu, z którego wynika, że załatwienie sprawy nie jest możliwe w tym terminie.

Jeśli strona nie podejmie inicjatywy, będą wydawane decyzje odmowne

3d. W przypadku, o którym mowa w ust. 3c, gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji. 3e. W przypadku gdy w lokalu, o którym mowa w ust. 3d, zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.”

    Menu główne

  • Strona główna

O MGOPS

  • Statut i struktura