Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Dziś jest czwartek, 7 grudnia, 2023r. , Imieniny: Marcina, Ambrożego, Teodora

Dodane przez MGOPS

dnia 8/31/2022

dodatek-weglowy

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o zapoznanie się z poniższymi wyjaśnieniami przed złożeniem wniosku o dodatek węglowy.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśnia, iż:

Prowadzenie wieloosobowego gospodarstwa domowego wiąże się ze wspólnym zamieszkiwaniem, gospodarowaniem (w tym wspólnym ponoszeniem kosztów czy wykonywaniem wspólnie obowiązków domowych) oraz pozostawaniem w faktycznym związku (współdziałanie w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych).

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego określającego definicję wspólnego gospodarowania:

„Wspólnie gospodarować oznacza wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego. Cechami charakterystycznymi dla prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego może być udział i wzajemna ścisła współpraca w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu, niezarobkowanie i pozostawanie w związku z tym na całkowitym lub częściowym utrzymaniu osoby, z którą prowadzi się gospodarstwo domowe, a wszystko dodatkowo uzupełnione cechami stałości, które tego typu sytuację charakteryzują. Na okoliczność wspólnego gospodarowania składają się różne elementy, jak ponoszenie kosztów i opłat za mieszkanie, opieka udzielana w chorobie, wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, dysponowanie wspólnym dochodem z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb życiowych.”(I OSK 1483/16).

W gospodarstwach domowych jednoosobowych istotny jest warunek samotnego zamieszkiwania i gospodarowania. Wobec tego nie można uznać, że w jednym lokalu mieszkalnym (bądź budynku jednorodzinnym) prowadzonych jest kilka jednoosobowych gospodarstw domowych.

W przypadku deklarowanych kilku gospodarstw domowych (zarówno jednoosobowych, jak i wieloosobowych) zamieszkujących wspólnie w budynku jednorodzinnym (bądź w lokalu mieszkalnym), korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania, oznacza to wspólne ponoszenie kosztów ogrzewania wskazuje, bowiem na fakt współdziałania w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych.

W związku z powyższym przed złożeniem wniosku o dodatek węglowy prosimy o dokładne przeanalizowanie powyższych informacji w/s gospodarstwa domowego.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że oświadczenia wnioskodawcy składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń a organ rozpatrujący ma prawo sprawdzić informacje podane we wniosku i w przypadku uzasadnionych wątpliwości, wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Nadal trwają prace nad ustawą w zakresie dofinansowania na inne źródła ogrzewania, więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

    Menu główne

  • Strona główna

O MGOPS

  • Statut i struktura