Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2013r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2011r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2008r.

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"


Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
na lata 2014-2020

        Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu w zakresie wsparcia finansowego gmin w ramach dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, przedłożoną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Celem Programu jest:

ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.


        Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie od lat realizuje dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, poprzez finansowanie dzieciom posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz poprzez realizację zasiłków celowych na  zakup żywności- posiłku  dla osób dorosłych i ich rodzin.

Udzielenie pomocy w formie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

W 2013 r. w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 65% kosztów na dożywianie stanowiła dotacja na zadania własne, natomiast 35% to środki własne gminy.

        W bieżącym roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie zapewnił taką pomoc dla 167 uczniów szkół podstawowych , gimnazjalnych i innych. Natomiast 107 rodzin skorzystało z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności -posiłku.

        Pomoc przyznawana jest w oparciu o kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej, podwyższone do 150 proc. Dodatkowo 20 proc. dzieci dożywianych w gminie może zostać objętych pomocą bez konieczności ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie planuje udział w programie dożywiania uczniów i innych osób również w 2014 r., wnioskując do Wojewody o przyznanie częściowego dofinansowania w ramach dotacji.<-- Powrót do aktualności


 

WAŻNE

Akty prawne

Telefony

Poradnictwo specjalistyczne

Druki do pobrania

PRZYDATNE INFORMACJE

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

WOLNE STANOW. PRACY

PRZETARGI 2013r.

ARCHIWUM

Archiwum 2010r.

Archiwum 2011r.

Archiwum 2012r.

Archiwum 2013r.

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych